O projekcie

Portal E-usługowy przygotowany został w ramach projektu "E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt realizowany w partnerstwie 4 gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Niedrzwica Duża - Lider projektu, Gmina Jabłonna, Gmina Strzyżewice, Gmina Jastków.

Głównym celem projektu jest informatyzacja procesów administracyjnych i poprawa poziomu świadczenia usług publicznych przez administrację. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej, wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji, tworzenie nowych e-usług publicznych, wyposażenie administracji w nowoczesne rozwiązania ICT.