Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Jabłonna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Urzędu Gminy Jabłonna.

 • Data publikacji strony internetowej: .
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne nieprawidłowości. W szczególności mogą one dotyczyć:

 • braku niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego,
 • witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki oraz kod,
 • formularze nie obługują funkcji autocomplete,
 • istnieją elementy i komunikaty, które nie posiadają odpowiednich etykiet,
 • niekiedy komunikaty opierają się na wartościach zmysłowych,
 • formularze nie posiadają atrybutu autocomplete,
 • część portalu jest niedostosowana do urządzeń mobilnych,
 • część portalu posiada źle zdefiniowany język,
 • nie ma możliwości przedefiniowania skrótu klawiszowego.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa eUsług Urzędu Gminy Jabłonna posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zmiany odstępów między znakami,
 • możliwość włączenia trybu przyjaznego dla osób z dysleksją,
 • możliwość zmiany wielkości kursora oraz wprowadzenie trybu łatwiejszego czytania treści,
 • możliwość wyłączenia animacji.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

 • Oświadczenie sporządzono dnia: .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Imię nazwisko, adres poczty elektronicznej: adres@poczta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 123 456 789. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jabłonna mieści w budynku, który jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się (w pełni dostępny jest parter budynku) oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku nie prowadzą schody, wszystkie wejścia dostosowane są do możliwości korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przy wejściach nie ma progów, które uniemożliwiałyby sprawny wjazd wózkiem inwalidzkim.

Przy głównym budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta wewnątrz budynku na parterze przy Biurze Obsługi Mieszkańca jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

 • brak